החשבון שלי

קורס שיעור מספר 9. יושר- האם יש דרגות במידת היושר? Copy

מה נלמד בשיעור?

Honesty. Are there levels in Honesty?

חומרים לשיעור:

מטלות השיעור:

מבחן על הדקדוק – שיעור מספר 9

« » עמוד 1 / 44

הפקדה בבנק שיחות

שוחחת עם חברה? עדכני את השיחה במערכת.
הפרטים מתעדכנים פעם בשבוע

עבר פשוט

שימוש א’: לדבר על אירוע, פעולה או מצב שהתרחש בעבר

  • He lived in Israel in 2002 – הוא חי בישראל ב2002
  • פעלים מסויימים משתנים בזמן עבר לV2
  • I went to school – הלכתי לבית הספר

נסביר מהו הפועל בצורת verb2:

הפעלים במקרה של verb2 מתחלקים ל”פעלים רגילים” ול”פעלים מיוחדים”. ל”פועל מיוחד” אין צורה קבועה בזמן זה ולכל פועל צורה יחודית. ל”פועל רגיל” יש כללים קבועים כיצד יוצרים את הפועל בצורה זו. נדבר על הכללים ל”פעלים הרגילים”:

 

לרוב מוסיפים ed לפועל. לעיתים הפועל יעבור שינוי קטן:

  1. כאשר הפועל מסתיים ב- e , מוסיפים d בלבד לפועל. למשל: live יהפוך ל- lived
  2. לפעלים המסתיימים ב- עיצור(כל אחת מאותיות האנגלית מלבד i-e-u-o-a) ואחר כך y, מורידים את ה-y ומוסיפים ied. למשל:try יהפוך ל- tried.
  3. אם הפועל מסתיים בעיצור (אות רגילה- b, c, d… וכו’) ,לאחר מכן תנועה (אותיות הניקוד- a, e, i, u, o) ולאחר מכן שוב עיצור,  מכפילים את האות האחרונה ואז מוסיפים ed (לדוגמא: stop=stopped). אם המילה מכילה יותר מהברה אחת, נכפיל את האות האחרונה רק במקרה בו ההברה האחרונה במילה היא המודגשת.
פועל בסיס – verb1 verb2
arise arose
awake awoke
be was/were
bear bore
beat beat
become became
begin began
bend bent
bet bet
bind bound
bite bit
bleed bled
blow blew
break broke
breed bred
bring brought
broadcast broadcast
build built
burn burnt/burned
burst burst
buy bought
can could
catch caught
choose chose
cling clung
come came
cost cost
creep crept
cut cut
deal dealt
dig dug
do did
draw drew
dream dreamt/dreamed
drink drank
drive drove
eat ate
fall fell
feed fed
feel felt
fight fought
find found
fly flew
forbid forbade
forget forgot
forgive forgave
freeze froze
get got
give gave
go went
grind ground
grow grew
hang hung
have had
hear heard
hide hid
hit hit
hold held
hurt hurt
keep kept
kneel knelt
know knew
lay laid
lead led
lean leant/leaned
learn learnt/learned
leave left
lent lent
lie (לשכב) lay
lie (לשקר) lied
light lit/lighted
lose lost
make made
may might
mean meant
meet met
mow mowed
must had to
overtake overtook
pay paid
put put
read read
ride rode
ring rang
rise rose
run ran
saw sawed
say said
see saw
sell sold
send sent
set set
sew sewed
shake shook
shall should
shed shed
shine shone
shoot shot
show showed
shrink shrank
shut shut
sing sang
sink sank
sit sat
sleep slept
slide slid
smell smelt
sow sowed
speak spoke
spell spelt/spelled
spend spent
spill spilt/spilled
spit spat
spread spread
stand stood
steal stole
stick stuck
sting stung
stink stank
strike struck
swear swore
sweep swept
swell swelled
swim swam
swing swung
take took
teach taught
tear tore
tell told
think thought
throw threw
understand understood
wake woke
wear wore
weep wept
will would
win won
wind wound
write wrote

שלילה בעבר פשוט

כדי לבנות משפט שלילה בזמן זה, ראשית נכתוב את הגוף (אני, אתה, הוא וכו’) ,לאחר מכן פועל העזר did, לאחר מכן not לשלילה לרוב נקצר ל-didn’t ולאחר מכן ייכתב הפועל בצורתו הבסיסית (verb1)

לדוגמא:

  • He did not go to bed early last night. – הוא לא הלך אתמול מוקדם למיטה

שאלה בעבר פשוט

כדי לבנות משפט שלילה בזמן זה, ראשית נכתוב את פועל העזר did, לאחר מכן את הגוף (אני, אתה, הוא וכו’) ולאחר מכן ייכתב הפועל בצורתו הבסיסית (verb1)

לדוגמא:

  • Did I speak? – האם דיברתי?